Funkcionalnosti koje su vam važne

Fakturko je fokusiran na sve funkcionalnosti koje su vam potrebne za digitalno poslovanje - na jednom mjestu. Niže su navedene osnovne cjeline sustava.

Ponude

U Fakturku možeš unijeti dokument ponude. Ponuda može biti u formi računa (sa stavkama usluga i cijenama), odnosno opisni dokument ponude, sa ukupnom cijenom na kraju.
Ponudu jednim klikom možeš pretvoriti u izlaznu fakturu te joj dodijeljivati statuse - potvrđena / otkazana.

Saznaj više

Otpremnice

U Fakturku možeš unijeti dokument otpremnica. Otpremnice mogu ili ne moraju imati unesene cijene. Otpremnice je moguće kreirati i iz dokumenta ponude, a iz same otpremnice se jednim klikom može generirati i izlazna faktura.

Proizvoljni dokumenti

U Fakturku možeš unijeti tip dokumenta koji ti je stvarno potreban! Sam/a definiraš naziv dokumenta, tip numeracije, prikaz proizvoda ili samo teksta dokumenta i slično. Na taj način možeš kreirati radne naloge, specifikacije, memorandume, dopise i slično. Sve dokumente možeš poslati direktno klijentu iz Fakturka.

Funkcionalnosti koje olakšavaju upravljanjem dokumentima

U Fakturka smo ugradili puno funkcionalnosti koje olakšavaju upravljanjem proizvoda.
Neke od njih su i:

Unos klijenta kod kreiranja ponuda i otpremnica, a prema upisu OIB-a se automatski ispunjavaju svi ostali podaci (uključujući i kontakt e-mail).
Kod kreiranja ponude, Fakturko ti nudi prethodno unesene usluge/proizvode i/ili usluge iz repozitorija.
Jednostavna izrada faktura iz dokumenta ponude ili otpremnice.
Povezivanje dokumenta (npr. fakture sa nekim generičkim dokumentom).
Icon