Što je novo?

Na Fakturku radimo svakodnevno - razvijamo nove funkcionalnosti, a ako uočimo pogrešku u radu sustava, uklanjamo je u najkraćem mogućem roku. Niže su prikazane neke od značajnijih nadogradnji sustava u zadnje vrijeme.
Monitor icon
Prepoznavanje banaka
Kod dodavanja transakcijskih računa, Fakurko će prema početnim oznakama IBAN-a automatski prepoznati o kojoj se banci radi te ispuniti sve ostale, dosadne podatke - adresu banke, SWIFT, logotip i slično.
Sushi icon
Kolone u prikazu izlaznih faktura
Sada je moguće prikazati, odnosno sakriti neku od kolona u izlistu faktura. Nije ti potreban podatak o datumu plaćanja? A potreban ti je datum izdavanja računa - nema problema, sakrij jednu, a prikaži drugu kolonu.
Compass icon
Interaktivna pomoć
Ako klikneš na ikonicu pomoći u glavnom meniju, prikazat će se interaktivni vodič s opisom pojedinog dijela stranice na kojoj se trenutno nalaziš.
Gamepad icon
Globalna tražilica
Pri vrhu Fakturka nalazi se polje za pretraživanje. Pretraga uključuje klijente, fakture, ali i česte radnje, kao npr. kreiraj izlaznu fakturu, ponudu i slično.

Povijest svih nadogradnji

Prikazane su nadogradnje Fakturka u posljednjih 6 mjeseci.
Objavljeno
Verzija
Opis
21.09.2023
8.28
[DORADA]

- faceliftali smo panel starih usluga i proizvoda kod kreiranja nove fakture / ponude
- fixan bug s krivim učitanjem količina iz prethodno fakturiranih proizvoda/usluga
09.09.2023
8.27.6
[DORADA]

- faceliftali smo panel filtera u izlistu faktura i ponuda; sada se panel otvara nakon klika na polje pretraži; također su dodani i dodatni filteri za ponude
- dodan opisni tekst u formama za unos faktura i ponuda, kod unosa klijenta
06.09.2023
8.26
[DORADA]

- uveli smo automatsku promjenu unosa poziva na broj, kako bi se unosili samo podržani znakovi
- sitne kozmetičke izmjene u postavkama
31.08.2023
8.25
[DORADA]
Dorade 3. templatea

- povećali smo fontove ukupnih iznosa fakture/ponude te ostale sitnije izmjene u razmacima i veličinama fontova
27.08.2023
8.24.2
[NOVO]
Fakture / ponude

- omogućeno je olakšano upravljanje kalendarom u filteru faktura/ponuda. Moguće je odabrati opcije, npr: ove godine, ovaj mjesec, itd.
27.08.2023
8.23.1
[DORADA]
Fakture, ponude, otpremnice

- prilagođen dizajn tipki za prikaz na mobilnim uređajima
27.08.2023
8.23
[DORADA]
Glavni menu

- ulazne i izlazne fakture se sada nalaze pod stavkom "fakture" u glavnom meniju
26.08.2023
8.22
[DORADA]
Usluge / proizvodi

- uskladili smo dizajn popupa za unos nove usluge/proizvoda sa ostatkom sučelja
[NOVO]
Otpremnice

- u postavkama faktura/ponuda i postavke tekstova smo unijeli mogućnost definiranja teksta napomene za otpremnice
24.08.2023
8.21
[DORADA]
Ponude / fakture

- omogućili smo automatski odabir svih IBAN-a u sekciji "podaci za uplatu ponude" kod izrade ponude
- omogućili smo automatsko formatiranje poziva na broj; automatski se uklanjaju svi znakovi koji nisu brojevi te znak "-"
- doradili smo dizajn učitavanja proizvoda/usluga iz prethodnih faktura ili ponuda
22.08.2023
8.20.1
[DORADA]
Izlazne fakture

- omogućili smo automatski odabir svih IBAN-a u sekciji "podaci za uplatu fakture" kod izrade izlazne fakture
21.08.2023
8.19.3
[DORADA]
Postavke

- malo smo vizualno dotjerali postavke Fakturka (moja pretplata) te smo dodali mogućnost otkazivanja i pregleda zatraženih ponuda Fakturko paketa
- pojednostavljeno je i snalaženje u postavkama faktura/ponuda
16.08.2023
8.18.2
[DORADA]
Početna stranica

- omogućili smo otkazivanje ponuda (zatraženih paketa) iz početne stranice (widget ispod mojeg paketa)
02.08.2023
8.17.1
[DORADA]
Glavni menu

- doradili smo glavni menu za ekrane nižih rezolucija
01.08.2023
8.17
[NOVO]
Njemački jezik

- uveli smo opciju njemačkog jezika na izlaznim fakturama
25.07.2023
8.16
[NOVO]
Otpremnice

- dorade modula otpremnica
25.07.2023
8.15.1
[DORADA]
Zbirna dugovanja

- prilagodbe dizajna u dokumentu zbirnih dugovanja po klijentu
23.07.2023
8.15
[NOVO]
Otpremnice

- omogućeno brisanje otpremnica
23.07.2023
8.14.1
[DORADA]
Izrada faktura iz ponude

- uveli smo info box o broju i vremenu zadnje dodane fakture kod unosa nove iz ponude
21.07.2023
8.14
[DORADA]
Unos dokumenata

- prilikom spremanja dokumenata, uveli smo označavanje neispunjenih obaveznih polja
17.07.2023
8.13.2
[DORADA]
Izlazne fakture

- u formi za unos izlazne fakture smo dodali notifikaciju u slučaju da postoji već kreirana faktura sa datumom koji je veći od unesenog pri kreiranju nove fakture
16.07.2023
8.13.1
[NOVO]
VAT ID

- uveli smo opciju "inozemni klijent" u sučelju za dodavanje/uređenje klijenata; u slučaju da pojedini klijent ima postavljenu ino opciju, tada će se na fakturama prikazivati VAT ID unesen u postavkama Fakturka (postavke tvrtke/obrta)
14.07.2023
8.12.3
[POGREŠKA]
Klijenti

- uklonjen OIB te adresa kao obavezno polje kod uređivanja privatnog klijenta
08.07.2023
8.12.2
[DORADA]
Dizajn

- dorade tamnog dizajna
07.07.2023
8.12
[DORADA]
Izlazne fakture

- označili smo okvir faktura koje su izdane kao eračun (plavi okvir) te fiskalne fakture (crveni okvir)
- prilikom kreiranja faktura i ponuda, uveli smo verifikaciju unosa iznosa za svaku dodanu uslugu
04.07.2023
8.11.4
[DORADA]
Povijest slanja ponuda

- radi bržeg učitavanja, optimizirali smo modul za pregled povijesti slanja ponuda
02.07.2023
8.11.3
[DORADA]
Moja pretplata

- preradili smo dizajn sučelja za promjenu Fakturko paketa
25.06.2023
8.11.1
[DORADA]
Izlazne fakture

- omogućili smo ispis svih faktura na jednoj stranici
25.06.2023
8.11
[NOVO]
Izlazne fakture

- dodali smo gumb "izradi" u ispisu svih izlaznih faktura; prelaskom miša preko gumba, prikazuju se opcije za izradu e-računa, odnosno storno fakture
21.06.2023
8.10
[NOVO]
Izlazne fakture

- promijenili smo računski modul Fakturka te se svi iznosi sada računaju na 5 decimala i u konačnici zaokružuju na 2; na ovaj način je postignuta veća preciznost računanja
- na fiskaliziranim fakturama je dodana opcija ispisa naziva i OIB-a operatera te oznake operatera
21.06.2023
8.9
[NOVO]
Top usluge

- dodali smo mogućnost odabira "prošle godine" za statistiku top usluga / proizvoda na početnoj stranici
20.06.2023
8.8.1
[POGREŠKA]
Otvorena dugovanja

- ispravljena pogreška oko neučitavanja PDF-a otvorenih dugovanja po klijentu (widget "klijenti s dugovanjima" na početnoj stranici)
20.06.2023
8.8
[NOVO]
Fakturko API

- izradili smo API pristup;
moguće je unositi klijente, ponude i račune te fiskalne račune, dokumentacija je dostupna na https://api.fakturko.net/docs
- API pristup je dostupan korisnicima velikog paketa
20.06.2023
8.7
[NOVO]
Fakturkova pozadina :)

- nadograđen je Fakturkov server na posljednje verzije kodova, pa bi ti se Fakturko trebao brže učitavati. Nadogradnja je velika, pa u slučaju da primijetiš bilo kakav problem u radu s Fakturkom, molimo te da nam odmah javiš!
15.06.2023
8.6.2
[POGREŠKA]
Barkod u ponudama

- ispravljeno je automatsko uključenje barkoda kod kreiranja ponuda (u slučaju da je ta opcija označena u postavakama)
13.06.2023
8.6.1
[POGREŠKA]
Poziv na broj u ponudama

- ispravljena je pogreška gdje se u automatski ispunjenom pozivu na broj ponude nije učitavao sufiks tog broja iz postavki Fakturka
12.06.2023
8.6
[NOVO]
Statusi ponuda

- uveli smo opciju označavanja ponuda kao potvrđene, odnosno otkazane. Opciju je moguće vidjeti u listi ponuda, a također je i odgovarajući filter dostupan u boxu "pretraži i filtriraj"
29.05.2023
8.5
[NOVO]
Postavke faktura/ponuda

- u postavkama Fakturka uveli smo mogućnost odabira automatskog uključenja barkoda na fakturama/ponudama, opciju ćeš naći u postavkama Fakturka, postavke faktura i ponuda
28.05.2023
8.4
[NOVO]
Predefinirani tekst za slanje ponuda/računa

- u postavkama Fakturka smo unijeli mogućnost unosa predefiniranog teksta koji će se prikazivati prlikom slanja maila iz Fakturka
04.05.2023
8.3
[NOVO]
Ispis vlasnika obrta

- za obrtnike je u postavkama dodana opcija unosa vlasnika obrta, koja će se prikazivati na zaglavljima dokumenata
[DORADA]
Izlazne fakture

- u slučaju da nisi u sustavu PDV-a, na izlaznim fakturama se više neće prikazivati stupac sa PDV-om

PROČITAJTE VIŠE >

02.05.2023
8.2.1
[NOVO]
Ulazne fakture

- uveli smo mogućnost pregleda vizualizacije ulaznih faktura

PROČITAJTE VIŠE >

29.04.2023
8.1.1
[DORADA]
Ponude

- omogućen odabir prošlih usluga/proizvoda, kao i unesenih stavki iz repozitorija i u sučelju unosa nove ponude
26.04.2023
8.1
[DORADA]
Glavni izbornik

- prelaskom miša preko pojedine kategorije glavnog menija, desno će se prikazati ikonica na koju ako klikneš ćeš automatski ući u izradu nove stavke

PROČITAJTE VIŠE >

25.04.2023
8.0
[NOVO]
Usluge i proizvodi

- uveli smo mogućnost unosa usluga/proizvoda; ovi unosi se nude nakon što utipkate par slova naziva usluge/proizvoda ili šifre pri unosu izlazne fakture; proizvodi također imaju i lager koji se dinamički mijenja prema količini fakturiranih proizvoda

PROČITAJTE VIŠE >

24.04.2023
7.5.1
[NOVO]
Ponude

- u ponudama je omogućena automatska promjena datuma dospijeća, prema danu dospijeća koje su uneseni na razini klijenta
07.04.2023
7.5
[NOVO]
Ponude

- uveli smo pregled PDF-a dokumenta ponude prije spremanja; opcija je dostupna u uređenju ponude ili unosu nove u kartici "pregled ponude"
- uveden je i dinamička pomoć unutar aplikacije te će se povremeno prikazivati s opisima najbitnijih funkcionalnosti sučelja Fakturka

PROČITAJTE VIŠE >

06.04.2023
7.4.1
[POGREŠKA]
Storno računi

- ispravak pogreške oko neučitavanja usluga u slučaju odabira storno tipa fakture
04.04.2023
7.4
[DORADA]
Korisnička podrška

- dodali smo ikonu "viđeno" pomoću koje možeš vidjeti kada pročitamo tvoju poruku u chatu
- u chatu je sada moguće kreirati novi redak pritiskom na enter (a poruku šalješ klikom na ikonicu za slanje u desnom dijelu sučelja)
01.04.2023
7.3.1
[DORADA]
Korisnička podrška

- prilagodbe dizajna korisničke podrške u slučaju pregleda s mobilnih uređaja
28.03.2023
7.3
[NOVO]
Izlazne fakture

- dodali smo mogućnost pregleda fakture u PDF-u i prije spremanja; opcija se nalazi desno od taba "ostalo" kod kreiranja / uređenja izlazne fakture
24.03.2023
7.2
[NOVO]
Izlazne fakture / ponude

- dodali smo novi izgled računa/ponuda te je sada moguće odabrati između 3 različita predloška dizajna
24.03.2023
7.1.1
[NOVO]
Ulazne fakture

- preradili smo sučelje za unos ulaznih faktura te je sada slične funkcionalnosti i logike kao i unos ostalih dokumenata; omogućen je i pregled unesenih datoteka u sklopu treće kartice "dokumenti"; u ovoj kartici će se prikazati i eventualne ulazne datoteke zaprimljene kao e-račun
- izlistu svih ulaznih faktura smo dodali hover efekt na broj fakture (koji prikazuje popis usluga i ukupnu cijenu) te je dodan e-račun badge, u slučaju da je faktura kreirana iz sustava eposlovanja
- dodan filter eračuna u listi izlaznih faktura
[NOVO]
Naslovnica

- pri dnu dashboarda smo dodali zadnja 3 blog posta sa fakturko.hr kako bi uvijek bili u toku što je novo sa i oko Fakturka :)
[NOVO]
Općenito

- kod kreiranja svih dokumenata, sada je moguće pretraživati prošle fakture prema klijentu / sve fakture
- u listama svih dokumenata je dorađena pretraga te sada, osim broja računa, naziva usluge i klijenta/dobavljača uključuje i pretragu po opisu usluge
[NOVO]
Ponude

- kod kreiranja fakture iz ponude omogućili smo unos dodatnih podataka: datuma fakture, dospijeća i isporuke te napomenu i poziv na broj plaćanja
[DORADA]
Template br.2

- napravili smo kozmetičke izmjene headera drugog templatea; sada je ime firme prikazano boldanim fontom, a ostali podaci su manjeg fonta
[PROBLEM]
Unos usluga iz starih dokumenata

- kod učitavanja prošlih usluga/proizvoda iz prethodno kreiranih dokumenata ispravljen je problem kod neučitavanja cijena u slučaju usluge/proizvoda bez mjerne jedinice

PROČITAJTE VIŠE >

Zanimaju te sve nadogradnje? Pogledaj ih ovdje
Icon